Kemp Kacanovy

Kemp Kacanovy
Provoz zahájen od 1. 5. 2020

Otvírací doba stánku


Květen + září  


Středa + Čtvrtek
14.00 - 21.00
Pondělí+ Úterý 
ZAVŘENO
Pátek + Sobota
11.00 - 21 .00
Neděle
11.00 - 21.00

 

Červen + Červenec + Srpen

Pondělí - neděle
10.00 - 21.00Provozní doba koupaliště

Červen + červenec + srpen

Pondělí -  neděle
10.00 - 19.00
Provozní řád AUTOKEMPU

Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a obytné vozy v areálu kempu Kacanovy.

V prostoru kempu se může ubytovat pouze osoba, která se řádně přihlásí na recepci umístěné u vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování.

VSTUP A UŽÍVÁNÍ KEMPU JE POVOLENO POUZE UBYTOVANÝM HOSTŮM a dále hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, platí nástup ubytování od 14.00 hod. Host je povinen opustit ubytovací jednotku v den skončení pobytu do 12.00 hodin a uvést jí do původního stavu . Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

Host platí za ubytování předem.

Stavět stany a parkovat vozidla a karavany mohou hosté pouze v prostorech k tomu vyčleněných.

Občané ubytovaní v kempu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních, komunální odpad dávat pouze do kontejnerů na vyhrazených místech. 

Platí přísný zákaz vyhazování horkého popela do kontejnerů!

Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.

V době od 22.00 do 7.00 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 24.00 do 7.00 hod.

Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených.

Platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ vynášení jakéhokoliv skla do prostoru bazénu, znečišťování prostoru bazénu a vody.

Za bezpečnost dětí při pohybu v areálu zodpovídají rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Vareálu kempu se vyskytují umělecké artefakty které  nejsou klasifikovány jako herní prvky, manipulace s nimi a pohyb na nich není dovolen.

Pohyb PSŮ a jiných zvířat je povolen pouze  na vodítku a pod dohledem majitele, a to v celém   areálu!

Ubytovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci které mu nebyly dány do úschovy.

Maximální rychlost vozidel v areálu je 10 km/hod.

Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.

Všechny ubytované osoby, i osoby pohybující se v areálu kempu jsou povinny dodržovat požární poplachové směrnice kempu Kacanovy. Ve všech   vnitřních prostorách budov platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

Provozní řád kempu je závazný pro všechny ubytované i osoby pohybující se v areálu kempu. Osoba, která poruší provozní řád, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady.V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude  po této osobě vymáhána částka dle skutečné výše škody. Je zakázáno poškozovat, svévolně upravovat a jinak nakládat se zelení v celém areálu kempu.

Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy.

Brána a vjezd do kempu jsou uzavřeny v době od 22.00 do 7.00 hod.