Kemp Kacanovy

Kemp Kacanovy
Provoz zahájen od 1. 5. 2020

Otvírací doba stánkuOTEVÍRACÍ DOBA KIOSKU.


Duben otevřeno v závislosti na počasí.


Květen + září

                             Středa + Čtvrtek

14:00–21:00

                             Pondělí+ Úterý 

ZAVŘENO

                             Pátek + Sobota

11:00–21:00

                             Neděle

11:00–21:00

 

Červen + Červenec + Srpen

     Úterý - neděle

        10:00–21:00

Pondělí z důvodů údržby areálu 
a sanitace bazénu ZAVŘENO !!!

        ZAVŘENOProvozní doba koupaliště

Červen + červenec + srpen 2024


  Bazén v provozu za příznivého počasí!!!

úterý - neděle

10:00–19:00

Pondělí z důvodů údržby areálu 

a sanitace bazénu zavřeno !!!

                                            CENÍK 2023

Osoba starší 15 let                 80 Kč

  Důchodci                                     80 Kč 

 Děti od  3 do 15 let                  55 Kč


Provoz koupaliště bude zahájen nejdříve v druhé polovině června !!!

                           Provoz koupaliště bude ukončen k 1 září 2024 !!!                          

ZAVŘENO
Provozní řád AUTOKEMPU

Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a obytné vozy v areálu kempu Kacanovy.

V prostoru kempu se může ubytovat pouze osoba, která se řádně přihlásí na recepci umístěné u vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování.

Provozní řád kempu Kacanovy 

Zařízení: (Kemp Kacanovy, Kacanovy 102, 511 01, tel. +420 736 664 864)

Provozovatel: - fyzická osoba podnikající (Pavel Calmovianský, Kacanovy 73, 511 01 Turnov, IČO 07141912, tel. 736 664 864, 


Živnostenský list – příslušný k provozované činnosti - identifikační údaje z ŽL (přiložit jeho kopii jako přílohu provozního řádu) 

Provozní doba: sezónní atd. 

Dispoziční uspořádání dle § 3 vyhl. č. 238/2011 Sb., 

Toalety – areál je vybaven oddělenými WC pro muže a ženy, z toho dámské toalety 3 x kabina s předsíní a 2 x pánská kabina s předsíňkou, 2 x pisoár pro muže. Obě WC jsou vybaveny umyvadly s teplou a studenou pitnou vodou z hlavního vodovodního řádu města Turnova. Teplá voda se získává ohřevem pitné vody z VV pomocí bojleru 400V/12 kW o objemu 1000l 

Dále umývárna oddělená pro muže a ženy, každá se sprchou a dvěma umyvadly s teplou a studenou pitnou vodou z hlavního vodovodního řádu města Turnova. Teplá voda se získává ohřevem pitné vody z VV pomocí bojleru 400V/12 kW o objemu 1000l 

1. Čištění a úklid 

- šatny, umývárny, toalety, sprchy a plochy pro odpočinek – úklid se provádí 2 x denně před a po skončení provozní doby a dle potřeby i v průběhu otevírací doby. Dezinfekce (šatny, umývárny a záchody včetně sedátka) je prováděna nejméně jednou denně. 

Použití chemických prostředků pro úklid: Savo, Savo proti plísním, Domestos, Chloramin T, Incidur. Dezinfekční prostředky se střídají a používají se dle návodu uvedeného na etiketě, údržba a úklid se provádí v gumových rukavicích. 

Chemické prostředky jsou uloženy ve skříňce v uzavřeném prostoru, kam má přístup pouze zaměstnanec sportovního areálu. 

Úklid provádí zaměstnanci a rodinní příslušníci provozovatele sportovního areálu. 

Dojde-li ke kontaminaci místa biologickým materiálem, místo je překryto mulem nebo papírovou vatou namočenou v účinném dezinfekčním roztoku s virucidním účinkem. Použitý materiál musí být po tuto dobu vlhký od použitého dezinfekčního prostředku. Pak je místo očištěno dezinfekčním roztokem, následně detergentním prostředkem (saponátem) a použitý materiál je odstraněn jako nebezpečný odpad. Při práci se používají gumové nebo PVC rukavice, které jsou likvidovány stejně jako odstraněný odpad.

2. Odpady – nejméně jednou denně se vyprázdní nádoby na odpad v areálu a 1x týdně se provádí odvoz komunálního technickými služebami v Turnově, aby odpad nebyl dlouho skladován v areálu. Návštěvníkům jsou k dispozici 3 popelnice o objemu 150 litrů. 

Odpadní vody jsou svedeny do biologického septiku se třemi filtrovými stěnami a přepadem do kanalizace. 

3. Bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků areálu 

Osobní hygiena a bezpečnost zaměstnanců – osoby zajišťující provoz areálu mají k dispozici šatnu a odpočinkovou místnost, dále pak personální WC, samostatnou sprchu, umyvadlo s bezdotekovým ovládáním vody. Jsou vybaveni vhodným oděvem pro práci v bufetu a zároveň pracovním oděvem a pomůckami určenými pouze pro úklidové práce (montérky, gumové rukavice, ochranné brýle). 

Pracovníci sportovního areálu byli seznámeni s provozním řádem a to potvrzují svými podpisy na poslední straně provozního řádu. 

Návštěvní řád 

Vstup do areálu je dovolen jen s platnou vstupenkou, označenou provozovatelem areálu 1) Návštěvníci provozují koupání a sportovní hry na vlastní nebezpečí 2) Dětem mladším 10 let je návštěva dovolena pouze za doprovodu rodičů nebo zletilých osob. 

3) Návštěvníci neplavci se mohou koupat jen v prostoru bazénu vyhrazeném pro neplavce nebo využijí brouzdaliště 

4) Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu v celém areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních. 

5) Do areálu se nesmí přinášet předměty ohrožující zdraví a bezpečnost návštěvníků, v prostoru bazénu se zakazuje chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, tzn. vzájemně se srážet, potápět, házet se do vody, pobíhat po hraně bazénu, skákat do vody ze stran bazénu. Pro skákání je určen prostor v přední části bazénu s hloubkou vody 180 cm 

6) Je zakázáno vhazovat do vody předměty, které znečišťují vodu a mohou poranit ostatní návštěvníky 

7) Jakékoliv koupání zvířat je nepřípustné 

8) Není dovoleno používat toalety jako převlékárny a vcházet na místa určená pro osoby druhého pohlaví 

9) Zákaz vstupu osobám postižených horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nemocemi, parazity, vyrážkami provázenými výtokem, osobám nacházejících se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, jehož jsou členy, dále členům rodin nebo příslušníkům domácností v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není od ostatních izolován. 

10) Zákaz vstupu platí též pro osoby podnapilé, zahmyzené a pro osoby pod vlivem omamné látky 

11) Psům je vstup do celého areálu povolen pouze s košíkem a obojkem a každý majitel je povinen po svém psovi uklidit výkaly. 

12) Po 19 hodině probíhá úklid vodní plochy koupaliště a přidávají se chemické prostředky, všichni návštěvníci opustí prostor koupaliště a dbají dalších pokynů provozovatele.

13) Úraz a další mimořádné události se ihned hlásí provozovateli 

14) Do prostoru bazénu vstupujte bez jídla, cigaret, pití a obuvi 

15) Je přísně zakázáno přelézat oplocení areálu 

16) Koupejte se v plavkách k tomu určených 

17) Používejte odpadkové nádoby a nezamořujte okolí odpadky 

18) Do areálu nemají přístup hospodářská zvířata 

19) Nejezděte v areálu na kolech a kola ukládejte na místa k tomu určená 20) Kdo hrubým způsobem poruší předpisy a návštěvní řád, bude z areálu provozovatelem vykázán bez náhrady vstupného. 

Provozní řád byl zpracován podle zákona č. 151/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 


Provozní řád nádrže ke koupání ve 

 Sportovním areálu camp Kacanovy
  1.                                                            


  1. Technický popis objektu a bazénu


Kapacita areálu a odpočinkových ploch, za které odpovídá provozovatel je 100 návštěvníků.


Rozměr areálu: 110 x 60 m


Bazén 30 x 15 m s hloubkou od 1 m do 1, 8 m

Brouzdaliště 4,5 m x 4, 5 m s hloubkou 40 cm


Zdroj vody pro bazén a brouzdaliště: pitná voda z vrtu v Kacanovech a pramen spodní vody, bývalý vodní zdroj pro veřejný vodovod.


Doprovodná zařízení: pevný stůl na stolní tenis a volejbalové hřiště


Dispoziční uspořádání dle § 3 vyhl. č. 238/2011 Sb.,


Toalety – areál je vybaven oddělenými WC pro muže a ženy, z toho dámské toalety 3 x kabina s předsíní a 2 x pánská kabina s předsíňkou, 2 x pisoár pro muže. Obě WC jsou vybaveny umyvadly s teplou a studenou pitnou vodou z hlavního vodovodního řádu města Turnova. Teplá voda se získává ohřevem pitné vody z VV pomocí bojleru 400V/12 kW o objemu 1000lŠatny – v areálu se nachází též převlékárny pro muže a pro ženy, které jsou oddělené a každá má svůj samostatný vchod,  s plochou větší než 1,5 m2


Venkovní  sprchy – v areálu se nachází 2 x venkovní sprcha s vodou, která je ze stejného zdroje jako je zdroj přítoku pro bazén - pitná voda z vrtu v Kacanovech a pramen spodní vody, bývalý vodní zdroj pro veřejný vodovod. Na přítoku je prováděn rozbor vody dle požadavků stanovených vyhláškou č. 238/2011 Sb. (př.č.7 tab.č.1 ) nebo dle pokynů dozoru KHS. 


Dále umývárna oddělená pro muže a ženy, každá se sprchou a dvěma umyvadly s teplou a      studenou pitnou vodou z hlavního vodovodního řádu  města Turnova. Teplá voda se získává ohřevem pitné vody z VV pomocí bojleru 400V/12 kW o objemu 1000l


  1. Kontrola kvality vody


Jakost vody v koupališti a ve sprchách u bazénu je sledována a posuzována dle ustanovení  zák. č. 151/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a  vyhl. č. 238/2011 Sb.


Kontrola jakosti a viditelného znečištění vody, průhlednosti vody v bazénu a zároveň měření teploty vody a vzduchu je sledována a zapisována denně obsluhou areálu. Viditelné znečištění je každý den odstraněno. 


Provozovatel vede provozní deník. V deníku jsou zaznamenány výsledky denních měření kvality vody, teploty vody a vzduchu, údaje o úpravě vody, návštěvnost, úrazy, havárie a mimořádné události.

Pokud by bylo nutné provést na koupališti mimořádné zásahy, projednají se vždy s orgánem veřejného zdraví.

K dezinfekci bazénové vody a omezení výskytu řas a sinic jsou používány pouze dezinfekční nebo algicidní přípravky ( zák.č. 120/2002 Sb.) Při použití těchto přípravků musí být dodržen návod stanovený výrobcem. Dezinfekční přípravky (chlor), případně další chemikálie se dávkují pouze do příslušného místa (stanoveného v provozním řádu) v recirkulačním systému mimo bazén, nikdy ne přímo do bazénu nebo do plovoucích bójí.Tyto prostředky jsou též uloženy v samostatném, uzamčeném prostoru. Pracuje s nimi jen provozovatel areálu. Jejich množství a dávkování se řídí zásadně pokyny na přiloženém štítku výrobce a pracuje se s nimi v ochranných brýlích a gumových rukavicích.  


Kvalita vody ve zdroji vody pro koupaliště je sledována v rozsahu a četnosti dle tab.č.1 př.č. 7 vyhl.č. 238/2011Sb. 


Jakost vody v koupališti je denně sledována ( teplota, barva, průhlednost), teplota je vyznačena na viditelném místě na objektu provozní budovy.


Dále je jakost vody v nádrži sledována rozbory v akreditované laboratoři v rozsahu a četnosti dle požadavků zákona č. 258/2000Sb., v platném znění a vyhlášky č. 238/2011 Sb.  - tab.č.2 př.č. 7 vyhl.č. 238/2011Sb.


Odběry, vystavení protokolu o výsledku laboratorní kontroly v elektronické podobě a předání protokolu v el.podobě OOVZ je zajištěno touto laboratoří.


výsledky  kontrol jsou ukládány u provozovatele sportovního areálu po dobu 5 let

- provozovatel hodnotí a činí opatření k aktuálnímu dennímu hodnocení a dále k výsledkům laboratorních rozborů jakosti vody 

- v případě nevyhovující jakosti vody provozovatel informuje Krajskou hygienickou stanici a zajistí  dle požadavků  ustanovení  zák. č. 151/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů event. pokynů OOVZ informaci návštěvníků o zákazu koupání, event. o dalších omezujících opatřeních a doporučeních .4. Čištění a úklid


  • bazén – číštění, úklid, napouštění

  • před začátkem koupací sezóny je bazén vypuštěn a dle potřeby opraven a opatřen novým nátěrem, dále je vypláchnut vodou a stěny bazénu jsou ošetřeny dezinfekčním roztokem z pitné vody a Sava.

  • šatny, umývárny, toalety, sprchy a plochy pro odpočinek – úklid se provádí 2 x denně před a po skončení provozní doby koupání a dle potřeby i v průběhu otevírací doby. Dezinfekce (šatny, umývárny a záchody včetně sedátka) je prováděna nejméně jednou denně.


Použití chemických prostředků pro úklid: Savo, Savo proti plísním, Domestos, Chloramin T, Incidur. Dezinfekční prostředky se střídají a používají se dle návodu uvedeného na etiketě, údržba a úklid se provádí v gumových rukavicích.

Chemické prostředky jsou uloženy ve skříňce v uzavřeném prostoru, kam má přístup pouze zaměstnanec sportovního areálu.


Úklid provádí zaměstnanci a rodinní příslušníci  provozovatele sportovního areálu.


Dojde-li ke kontaminaci místa biologickým materiálem, místo je překryto mulem nebo papírovou vatou namočenou v účinném dezinfekčním roztoku s virucidním účinkem. Použitý materiál musí být po tuto dobu vlhký od použitého dezinfekčního prostředku. Pak je místo očištěno dezinfekčním roztokem, následně detergentním  prostředkem (saponátem) a použitý materiál je odstraněn jako nebezpečný odpad. Při práci se používají gumové nebo PVC rukavice, které jsou likvidovány stejně jako odstraněný odpad.


5. Odpady – nejméně jednou denně se vyprázdní nádoby na odpad v areálu a 1x týdně se provádí odvoz komunálního technickými služebami v Turnově, aby odpad nebyl dlouho skladován v areálu. Návštěvníkům jsou k dispozici 3 popelnice o objemu 150 litrů.


Odpadní vody jsou svedeny do biologického septiku se třemi filtrovými stěnami a přepadem do kanalizace.


6. Bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků areálu


Osobní hygiena a bezpečnost zaměstnanců – osoby zajišťující provoz areálu mají k dispozici šatnu a odpočinkovou místnost, dále pak personální WC, samostatnou sprchu, umyvadlo s bezdotekovým ovládáním vody. Jsou vybaveni vhodným oděvem pro práci v bufetu a zároveň pracovním oděvem a pomůckami určenými pouze pro úklidové práce (montérky, gumové rukavice, ochranné brýle).

Pracovníci sportovního areálu byli seznámeni s provozním řádem a to potvrzují svými podpisy na poslední straně provozního řádu.


Všeobecné bezpečnostní požadavky 


Koupaliště je vybaveno lékárničkou o obsahu: Opthal, Opthalmoseptonex, Ataralgin, dezinfekční prostředek na kůži gáza sterilní hydrofilní, náplast v roli, náplast rychloobvaz, obinadlo, pinzeta chirurgická rovná, nůžky chirurgické rovné, ochranné latexové rukavice.

K dispozici je i plně vybavená autolékárnička, Úrazy návštěvníků stejně jako údaje o použití a spotřebě léků jsou zaznamenány v deníku, který se nachází v lékárničce.

Obsluha a provozovatel znají pravidla první pomoci a v případě potřeby jí plně poskytnou a zajistí místo k ošetření zraněné osoby.

Důležitá telefonní čísla (první pomoc, hasiči, policie) jsou vyvěšena na viditelném místě na stánku s občerstvením.

Bezpečnost koupajících je zajištěna, v koupališti se nenachází žádná nebezpečná místa. Místo s největší a nejmenší hloubkou je řádně označeno na bazénu.


Návštěvní řád 

Vstup do areálu je dovolen jen s platnou vstupenkou, označenou provozovatelem areálu